Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลหนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาดครั้งแรก โดยมีนายบรรลือ สัมฤทธิ์ จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานสภาในการประชุมครั้งแรก พร้อมด้วยนางจินตนาพร วงศ์สีลา ท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ และ นางธนวรรณ วันสา ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งแรกนี้ได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนอ…

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 งานพัฒนารายได้ จะมีหนังสือแจ้งแบบประเมินภาษีและจำนวนเงินที่จะต้องชำระภาษี โดยจะส่งไปยังบ้านตามที่ผู้เสียภาษีได้แจ้งไว้ และให้ผู้ที่ได้รับหนังสือ ติดต่อชำระเงินตามแบบที่ส่งไปยังบ้านของท่าน ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองลาด

      &nbs…

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยมีระยะเวลาการยื่นเอกสาร ดังนี้ – ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (21 – 27 มีนาคม 2564) และ – ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564)

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด

 

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่8-12กุมภาพันธ์2564 สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ณ ห้องประชุม(หลังเก่า) เทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้อำนวยการการเลือก…

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายยงยุทธ คุณธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลหนองลาด วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

       

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2559 สิริพระชนมพรรษา 88 ปี 313 วัน ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ.หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

 

Continue Reading...