Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การออกรับชื้อขยะประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาด ได้ออกดำเนินการ ติดตั้งระบบน้ำประปา ติดหลอดไฟฟ้าให้ส่องสว่างให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บ้านขาว ม.4 เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การออกรับชื้อขยะประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและค่าตอบแทนพนักงานจ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ เตรียมพร้อมวันเปิดเทอมให้กับ รร.บ้านหนองลาดวิทยาคาร รร.บ้านจำปาศิริราษฎร์ นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ได้สั่งการ และได้ดำเนินการตามหนังสือที่ทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...