การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาดครั้งแรก โดยมีนายบรรลือ สัมฤทธิ์ จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานสภาในการประชุมครั้งแรก พร้อมด้วยนางจินตนาพร วงศ์สีลา ท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ และ นางธนวรรณ วันสา ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งแรกนี้ได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาดครั้งแรก โดยมีนายบรรลือ สัมฤทธิ์ จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานสภาในการประชุมครั้งแรก พร้อมด้วยนางจินตนาพร วงศ์สีลา ท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ และ นางธนวรรณ วันสา ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งแรกนี้ได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

โดยมีผลการคัดเลือกดังนี้
นายประครอง วิชาถิตย์ประธานสภาฯ
นายอภิชัย แก้วนอนิลรองประธาน   สภาฯนางวันดี คำภูแสน เลขานุการสภาฯ

Share: