แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด (หลังเก่า) 06/09/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 2565 30/08/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 26/07/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 28/06/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 31/05/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 11/05/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม UHT) ช่วงปิดภาคเรียน สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ( เมษายน 2565 - พษภาคม 2565 ) 24/03/2022
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน มีนาคม 2565 23/02/2022
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 21/01/2022
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน มกราคม 2565 22/12/2021
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือนธันวาคม 2564 22/11/2021
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปา เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 02/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 26/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด ไปบ้านผักตบ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 07/10/2021
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือนตุลาคม 2564 01/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อบ้านเล่า - สุดเขตตำบลหนองลาด บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 09/09/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 2564 30/08/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ไปห้วยกุดแล้ง ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 23/08/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 27/07/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 09/07/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำป้ายโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างจ้างประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างรถรับส่งผู้สูงอายุโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
ซื้อวัสดุสำหรับอบรม โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัส 600-52-052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกจัดเก็บขยะ ทะเบียน 81-2116 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-2955 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย (EMS) ทะเบียน บน 6657 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้อสารส้มชนิดก้อนใส จำนวน 4,500 กิโลกรัม ( 150 กระสอบ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง รหัส 055-59-021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อเก้าอี้ล้อลูกกลิ้ง จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะทำงาน 1 ตัว และ เก้าอี้ 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน จำนวน 101 ถัง 242 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าโรงอาหาร และมุ้งลวด ศพด.จำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างซ่อมแซมอาคาร และส่วนประกอบอาคาร ศพด.หนองลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างซ่อมแซมอาคาร ศพด.ดอนยาวน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อชุดโต๊ะทำงาน 1 ตัว และเก้าอี้ทำงาน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ สำหรับนักเรียน ศพด.หนองลาด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ( 27 คนๆละ 21 บาท/ 16 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2022
จ้างจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 108 ซม. x 108 ซม. จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2022
จ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2022
จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า ศพด.ดอนยาวน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 - โนนม่วงเฒ่า ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 01/10/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 - บ้านผักตบ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 01/10/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 - ห้วยหินลาด ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 01/10/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อบ้านเล่า - สุดเขตตำบลหนองลาด บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 01/10/2021
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และเทศบัญญัติตำบลหนองลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 81-2955 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่