แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือนธันวาคม 2564 22/11/2021
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปา เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 02/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 26/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด ไปบ้านผักตบ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 07/10/2021
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือนตุลาคม 2564 01/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อบ้านเล่า - สุดเขตตำบลหนองลาด บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 09/09/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 2564 30/08/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ไปห้วยกุดแล้ง ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 23/08/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 27/07/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 09/07/2021
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1,600 ชุด 08/07/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ก.ค. 2564 21/06/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 28/05/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 20/04/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 19/04/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน 30/03/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน 10 เมษายน 2564 - 15 พฤษภาคม 2564 01/03/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน เมษายน 2564 01/03/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 6 วันทำการ 01/03/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 25/01/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2564 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น หมายเลขครุภัณฑ์ 600-47-022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย หมายเลขครุภัณฑ์ 600-52-052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2021
จ้างทำป้ายเวทีในกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฯ ขนาด 3.1x5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2021
จ้างเหมาจัดสถานที่กิจกรรมในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 6079 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
ซื้อฮาร์ดดิสก์แบบพกพา ขนาดความจุ 1 เทระไบต์ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-52-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างสำหรับประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ทต.หนองลาด จำนวน 15 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.หนองลาด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 - โนนม่วงเฒ่า ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 01/10/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 - บ้านผักตบ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 01/10/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 - ห้วยหินลาด ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 01/10/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อบ้านเล่า - สุดเขตตำบลหนองลาด บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 01/10/2021
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และเทศบัญญัติตำบลหนองลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 81-2955 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2020
ซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2019
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโปรแกรม Thai Rabies ภายในตำบลหนองลาด จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2019
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่