แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 23/05/2023
อาหารเสริม(นม)ยูเอชที ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ช่วงปิดเทอมประจำเดือน เมษายนถึงพฤษภาคม 2566 23/03/2023
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2566 (ถูก) 27/02/2023
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2566 24/02/2023
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2566 (ถูก) 31/01/2023
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2566 30/01/2023
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาด เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 26/01/2023
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาด เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 26/01/2023
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2566 23/12/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ภายในตำบลหนองลาด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 29/11/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ภายในตำบลหนองลาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 31/10/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 19/10/2022
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 19/10/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม UHT) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ( 1 - 31 ตุลาคม 2565 ) 30/09/2022
โครงการลงหินลูกรัง(ดินลูกรัง) พร้อมเกรี่ยตกแต่งเรียบ 28/09/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด (หลังเก่า) 06/09/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 2565 30/08/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 26/07/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 28/06/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 31/05/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ช่วงปิดเทอมประจำเดือน เมษายนถึงพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาด เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากตัวเดิมถึงบริเวณหน้าบ้านนายสำราญ พิมพิสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
ซื้อสารส้มใสก้อน จำนวน 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาด เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับศพด.บ้านดอนยาวน้อย เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างจัดทำป้ายโครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับโครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ จำนวน 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 70 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และของสมนาคุณ สำหรับโครงการศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ชนิดขาว-ดำ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายห้วยหินลาด บ้านจำปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายห้วยหินลาด บ้านจำปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ช่วงปิดเทอมประจำเดือน เมษายนถึงพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ช่วงปิดเทอมประจำเดือน เมษายนถึงพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2566 (ถูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ สำหรับนักเรียน ศพด.หนองลาด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ( 27 คนๆละ 21 บาท/ 16 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่