แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร) ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายปรีชา วิเศษษา บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู่ตา บ้านจำปา หมู่ 11 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนลาดยางสายวาริชภูมิ บ้านขาว ถึง ถนน คสล.เดิม บ้านจำปา หมู่ที่ 5 18/04/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากหน้าสี่แยกทางไปบ้านดงสวรรค์ ถึง หน้าบ้านนายศุภชัย วรจักร)) 18/04/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากหน้าบ้านนายสฤทธิ์ ไชยราช ถึงหน้าบ้านนายชานนท์ พรหมภักดี)) 18/04/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากถนนลาดยาง ถึง หน้าวัดศรีบุญเรือง) 18/04/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 (เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านหนองลาดไปม่วงคัน ถึง หน้าบ้านนางจันโท สุรินราช) 18/04/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากหน้าบ้านนางรัชดา สมนาม ถึง นายวาสนา พิมเพ็ญ) 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ไปห้วยหินลาด ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู่ตา บ้านจำปา หมู่ที่ 5 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิม (ถนนสายบ้านค้อ ไป บ้านเล่า) บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 18/04/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากหน้าบ้านนางบุญหลาย มาตราช ถึง นายบุญไหว จำศีล) 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบากไป โนนม่วงเฒ่า หมู่ที่ 8 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 03/04/2024
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 28/03/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 (เริ่มจากหนองบาก ถึงหน้าบ้านนางสาวอรไพลิน บุราณสาร) 26/03/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 (เริ่มจากสามแยกซอย รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ ถึงหน้าบ้านนางอมรรัตน์ ศิริบุญ) 26/03/2024
จ้างเหมาลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ภายในเขตหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5,11 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 26/03/2024
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง ยู.เอช.ที. รสจืด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 สำหรับนักเรียนโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง 13/03/2024
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง ยู.เอช.ที. รสจืด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่งในสังกัดเทศบาลตำบลหนองลาด 13/03/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนายอุทิศ ศิริบุญ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นข้างร้านค้าประชารัฐ บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบริเวณหน้า รร.จำปาศิริราช บ้านจำปาทอง ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากตัวเดิมถึงบริเวณหน้าบ้านนางสาวรัชดา สมนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 (เริ่มจากตัวเดิมถึงหน้าบ้านนางสำราญ พรหมวิชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบาก ไป โนนม่วงเฒ่า (เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ช่วงปิดเทอมประจำเดือน เมษายนถึงพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาด เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากตัวเดิมถึงบริเวณหน้าบ้านนายสำราญ พิมพิสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
ซื้อสารส้มใสก้อน จำนวน 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2024
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2022
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบาก ไป โนนม่วงเฒ่า (เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาด เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 (เริ่มจากสามแยกซอย รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ ถึงหน้าบ้านนางอมรรัตน์ ศิริบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 (เริ่มจากหนองบาก ถึงหน้าบ้านนางสาวอรไพลิน บุราณสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
จ้างเหมารถเครื่องเสียง โครงการภูไทรำลึก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
จ้างเหมาลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ภายในเขตหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5,11 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
จ้างเหมาอาหารสำหรับแขกผู้เข้าร่วม โครงการภูไทรำลึก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ชนิดขาว-ดำ ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการจัดงานโครงการภูไทรำลึกประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆเพื่อใช้ในการจัดงานโครงการภูไทรำลึกประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 จำนวน 21 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5629 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ภาครับเครื่องรับหอกระจายข่าวแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ภาครับเครื่องรับหอกระจายข่าวแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ซื้อวัสดุการเกษตร แผนงานการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/02/2024
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2116 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปา ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5629 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ภาครับเครื่องรับหอกระจายข่าวแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อผงเคมีแห้ง และแก๊สแอลพีจี โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
จ้างเหมาอาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการต่อเติมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปา ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างโครงการขุดลอกหนองบัว บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 สำหรับนักเรียน ศพด. 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างบ้านนายฉลาด ยิ่งยืน) บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มจากถนน คสล. สายบ้านหนองลาดไปหนองสโน) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านค้อไปบ้านเล่า (เริ่มจากถนน คสล. เดิม) บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหนองลาดไปห้วยปลาหาง) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเข้าที่สาธารณะประโยชน์ บ้านขาว บ้านหนองแวงน้อย) บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่