แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อบ้านเล่า - สุดเขตตำบลหนองลาด บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 09/09/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 2564 30/08/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ไปห้วยกุดแล้ง ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 23/08/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 27/07/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 09/07/2021
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1,600 ชุด 08/07/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ก.ค. 2564 21/06/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 28/05/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 20/04/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 19/04/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน 30/03/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน 10 เมษายน 2564 - 15 พฤษภาคม 2564 01/03/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน เมษายน 2564 01/03/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 6 วันทำการ 01/03/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 25/01/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ม.ค. 64-31 มี.ค. 64 30/12/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 27/11/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน 30/10/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 06/10/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ก.ค. 2563 - ก.ย. 2563 23/06/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-023, 416-53-005, 416-56-014, 416-58-016 และเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 600-60-081, 600-62-087 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สารส้มใส จำนวน 3 ตัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อประกอบใช้ในสถานที่จุดพักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ไปห้วยกุดแล้ง ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 07/09/2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
ซื้อไฟไซเรน (LED) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 077-58-001, 077-63-002 และเครื่องตัดหญ้าสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 600-57-068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2021
ซื้อวัสดุโครงการเยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2021
จ้างประกอบอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ จำนวน 30 คน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
ซื้อวัสดุสำหรับผู้กักตัว ผู้เสี่ยงสูง และผู้กลับมาพักฟื้นที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากตัวเดิม ถนนสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ไปบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และเทศบัญญัติตำบลหนองลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 81-2955 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2020
ซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2019
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโปรแกรม Thai Rabies ภายในตำบลหนองลาด จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2019
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่