แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 47.6 แรงม้า มีห้องโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 24/05/2024
โครงการขุดลอกหนองนาน้อย บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 02/05/2024
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ inverter) จำนวน 6 เครื่อง 19/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิม - สามแยกบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 19/04/2024
ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด(หลังเก่า) 19/04/2024
ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลหนองลาด 19/04/2024
ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร) ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายปรีชา วิเศษษา บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู่ตา บ้านจำปา หมู่ 11 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนลาดยางสายวาริชภูมิ บ้านขาว ถึง ถนน คสล.เดิม บ้านจำปา หมู่ที่ 5 18/04/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากหน้าสี่แยกทางไปบ้านดงสวรรค์ ถึง หน้าบ้านนายศุภชัย วรจักร)) 18/04/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากหน้าบ้านนายสฤทธิ์ ไชยราช ถึงหน้าบ้านนายชานนท์ พรหมภักดี)) 18/04/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากถนนลาดยาง ถึง หน้าวัดศรีบุญเรือง) 18/04/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 (เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านหนองลาดไปม่วงคัน ถึง หน้าบ้านนางจันโท สุรินราช) 18/04/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากหน้าบ้านนางรัชดา สมนาม ถึง นายวาสนา พิมเพ็ญ) 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ไปห้วยหินลาด ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู่ตา บ้านจำปา หมู่ที่ 5 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิม (ถนนสายบ้านค้อ ไป บ้านเล่า) บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 18/04/2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากหน้าบ้านนางบุญหลาย มาตราช ถึง นายบุญไหว จำศีล) 18/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบากไป โนนม่วงเฒ่า หมู่ที่ 8 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 03/04/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบากไป โนนม่วงเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,560.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบากไป โนนม่วงเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,560.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ไปห้วยหินลาด ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2024
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนายอุทิศ ศิริบุญ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นข้างร้านค้าประชารัฐ บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบริเวณหน้า รร.จำปาศิริราช บ้านจำปาทอง ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากตัวเดิมถึงบริเวณหน้าบ้านนางสาวรัชดา สมนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 (เริ่มจากตัวเดิมถึงหน้าบ้านนางสำราญ พรหมวิชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบาก ไป โนนม่วงเฒ่า (เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ช่วงปิดเทอมประจำเดือน เมษายนถึงพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 47.6 แรงม้า มีห้องโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2024
ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 47.6 แรงม้า มีห้องโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบากไป โนนม่วงเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,560.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ไปห้วยหินลาด ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2024
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2022
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 47.6 แรงม้า มีห้องโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบากไป โนนม่วงเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,560.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบากไป โนนม่วงเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,560.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ไปห้วยหินลาด ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2024
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบาก ไป โนนม่วงเฒ่า (เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาด เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 600-60-066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2024
ซื้อเครื่องไทยทานและชุดรางหลอดไฟแบบยาว สำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 600-60-066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2024
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการโตไปไม่โกง ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
จ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมโครงการโตไปไม่โกง ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการโตไปไม่โกง ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการโตไปไม่โกง ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2024
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2024
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบากไป โนนม่วงเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,560.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ไปห้วยหินลาด ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2024
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์การฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากหน้าบ้านนางรัชดา สมนาม ถึง นายวาสนา พิมเพ็ญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากหน้าบ้านนางรัชดา สมนาม ถึง นายวาสนา พิมเพ็ญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุด บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 600-60-066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2024
จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทาง จำนวน 1 คัน โครงการพิธีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2024
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป สังกัดงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2024
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป สังกัดแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน มิถุนายน - กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรท์ สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากหน้าบ้านนางรัชดา สมนาม ถึง นายวาสนา พิมเพ็ญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
จ้างโครงการขุดลอกหนองนาน้อย บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
จ้างโครงการขุดลอกหนองนาน้อย บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปา ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อเสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล งานการศึกษา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขัน งานการศึกษา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
ซื้อเสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล งานการศึกษา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน บน 6657 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2024
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2024
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียนรถ กข 6079 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2024
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปา ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่