แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 28/05/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 20/04/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 19/04/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน 30/03/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน 10 เมษายน 2564 - 15 พฤษภาคม 2564 01/03/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน เมษายน 2564 01/03/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 6 วันทำการ 01/03/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 25/01/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ม.ค. 64-31 มี.ค. 64 30/12/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 27/11/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน 30/10/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 06/10/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ก.ค. 2563 - ก.ย. 2563 23/06/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT นมกล่อง สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. 3 แห่ง ในเขตตำบลหนองลาด ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID 19 07/05/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 17/04/2020
จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด 09/04/2020
โครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 08/04/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 02/04/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ขนาด 200 ซีซี สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 109 คน และโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตตำบลหนองลาด 406 คน ช่วงปิดภาคเรียน ที่ 2/2562 จำนวน 515 คน จำนวน 48 วันทำการ 21/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ขนาด 200 ซีซี สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 109 คน และโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตตำบลหนองลาด 406 คน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 515 คน จำนวน 19 วันทำการ 21/01/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6079 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2021
จ้างกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลบริเวณทิ้งขยะของเทศบาลตำบลหนองลาด โดยการฝังกลบและปรับพื้นที่บริเวณลานตากขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
จ้างรถแบคโฮขนาดเล็กทำการขุดดินเพื่อวางท่อส่งน้ำประปา บ้านค้อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
จ้างล้าง และเติมน้ำยาทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
จ้างตกแต่ง ติดม่านกันแสง ห้องนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2021
ซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2020
ซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2019
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโปรแกรม Thai Rabies ภายในตำบลหนองลาด จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2019
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่