แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 สำหรับนักเรียน ศพด. 3 แห่ง และ รร. ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง 22/09/2023
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 สำหรับนักเรียน ศพด. 3 แห่ง และ รร. ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง 31/08/2023
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 24/07/2023
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 23/06/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบาก ไป โนนม่วงเฒ่า (เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 938 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,752 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 31/05/2023
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 23/05/2023
อาหารเสริม(นม)ยูเอชที ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ช่วงปิดเทอมประจำเดือน เมษายนถึงพฤษภาคม 2566 23/03/2023
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2566 (ถูก) 27/02/2023
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2566 24/02/2023
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2566 (ถูก) 31/01/2023
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2566 30/01/2023
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาด เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 26/01/2023
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาด เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 26/01/2023
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2566 23/12/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ภายในตำบลหนองลาด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 29/11/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ภายในตำบลหนองลาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 31/10/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 19/10/2022
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 19/10/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม UHT) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ( 1 - 31 ตุลาคม 2565 ) 30/09/2022
โครงการลงหินลูกรัง(ดินลูกรัง) พร้อมเกรี่ยตกแต่งเรียบ 28/09/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนายอุทิศ ศิริบุญ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นข้างร้านค้าประชารัฐ บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบริเวณหน้า รร.จำปาศิริราช บ้านจำปาทอง ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากตัวเดิมถึงบริเวณหน้าบ้านนางสาวรัชดา สมนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 (เริ่มจากตัวเดิมถึงหน้าบ้านนางสำราญ พรหมวิชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบาก ไป โนนม่วงเฒ่า (เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ช่วงปิดเทอมประจำเดือน เมษายนถึงพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาด เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากตัวเดิมถึงบริเวณหน้าบ้านนายสำราญ พิมพิสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
ซื้อสารส้มใสก้อน จำนวน 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบาก ไป โนนม่วงเฒ่า (เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาด เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะเทศบาลตำบลหนองลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างเหมาโครงการงานขยายเขตท่อส่งน้ำประปา PVC บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อผ้าม่าน และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาโครงการปรับเกรดถนนด้วยรถเกรดเดอร์ภายในเขตตำบลหนองลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างเหมาโครงการลงหินลูกรัง (ถนนภายในเขตตำบลหนองลาด) พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง สำหรับแผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆเพื่อใช้ในงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 สำหรับนักเรียน ศพด. 3 แห่ง และ รร. ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2116 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน บน 6657 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายอุทัย สำนึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 (เริ่มจากสุดถนนคอนกรีตมาทางศาลประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับศพด.บ้านดอนยาวน้อย เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายบุญ สุรินทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะเทศบาลตำบลหนองลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างเหมาโครงการปรับเกรดถนนด้วยรถเกรดเดอร์ภายในเขตตำบลหนองลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับ ศพด.บ้านจำปา นักเรียนจำนวน ๓๐ คน ๒๐ วันทำการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 6-31 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับศพด.บ้านดอนยาวน้อย เดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างจัดทำใบเสร็จน้ำประปา จำนวน 142 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่