แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน 30/03/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน 10 เมษายน 2564 - 15 พฤษภาคม 2564 01/03/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน เมษายน 2564 01/03/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 6 วันทำการ 01/03/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 25/01/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ม.ค. 64-31 มี.ค. 64 30/12/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 27/11/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน 30/10/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 06/10/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ประจำเดือน ก.ค. 2563 - ก.ย. 2563 23/06/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT นมกล่อง สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. 3 แห่ง ในเขตตำบลหนองลาด ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID 19 07/05/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 17/04/2020
จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด 09/04/2020
โครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 08/04/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 02/04/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ขนาด 200 ซีซี สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 109 คน และโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตตำบลหนองลาด 406 คน ช่วงปิดภาคเรียน ที่ 2/2562 จำนวน 515 คน จำนวน 48 วันทำการ 21/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ขนาด 200 ซีซี สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 109 คน และโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตตำบลหนองลาด 406 คน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 515 คน จำนวน 19 วันทำการ 21/01/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ขนาด 200 ซีซี สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตตำบลหนองลาด ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 515 คน 23/12/2019
จัดซื้ออาหารเสิรม (นม) พาสเจอไรซ์ สำหรับเด็กนักเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 25/11/2019
จัดซื้ออาหารเสริม ( นม )ให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลหนองลาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 30/10/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมมอร์เตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
จ้างจัดทำป้ายโครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 07/04/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ 3 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2021
ซื้อแบบพิมพ์การเลือกตั้งฯ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2021
จ้างทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 11 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
จ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ งานเลือกตั้งฯ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
จ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จ อาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน./รปภ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ 85A จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
จ้างจัดทำป้ายกระดานขีดคะแนน จำนวน 22 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเอกสาร 2 บาน ทึบ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
ซื้อตู้เหล็กเอกสาร 2 บานเปิด ทึบ จำนวน 1 หลัง และตู้เหล็กบานกระจกแบบเลื่อน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
จ้างจัดทำป้ายโครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
จ้างจัดประกอบอาหารปรุงสำเร็จ และอาหารว่า น้ำดื่ม โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่