Posted in อื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

 

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการดำเนินงานประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการดำเนินงานประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเก…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

Continue Reading...