Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลหนองลาด 20 พฤษภาคม 2565

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เข้าร่วมประชุม คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค อำเภอวาริชภูมิ (คปภ.อำเภอวาริชภูมิ) วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ ชั้น2

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาลนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาดพร้อมคณะผู้บริหาร/ประธานสภาฯและพนักงานเทศบาลตำบลหนองลาดร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ป่าชุมชนวัดสว่างเชิงดอย บ้านทุ่งเชือก

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีภูไทรำลึก 6เมษายน 2565 นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ขอขอบพระคุณ หน่วยงานทุกส่วน ทุกฝ่าย และทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมประเพณีงาน”ภูไทรำลึก ” ตั้งแต่วันที่4-6เม.ย.2565

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ตามโครงการกฎกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน. จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิสุทธิ์ เงินพรัก เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาดเป็นประธานเปิด โครงการ การจัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองลาด พร้อมกับอ่านสารจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันอปพร.แห่งชาติ

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายดุสิต วงศ์ชู รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ร่วมต้อนรับนายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ มอบของเยี่ยมและ เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองลาด ตามนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน7 ราย

Continue Reading...