Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รายชื่อผู่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความคิดเห็นการจัดงานประเพณีบุญแข่งเรือเทศบาลตำบลหนองลาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อความรายงานผลคะแนน ITA ประจำปี 2566

ประกาศผลการประเมิน ITA 25…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองลาด ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนคร อบจ.สกลนคร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 5 ราย ในเขต เทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาด ประชาสัมพันธ์การออกชื้อขยะประจำเดือน กันยายน 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เป็นประธาน เปิด“โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองลาด

31

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 พ.อ.อ. พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ผู้นำท้องที่ ในเขตตำบลหนองลาด ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการ ปันยิ้ม สร้างสุข จำนวน 20 ราย โดยมีนายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตำบลหนองลาด ร่วมต้อนรับนายอำเภอวาริชภูมิพร้อมคณะ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...