Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เป็นประธานประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2566 เพื่อกำหนดและทบทวนมาตรการภายในเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานภายในเทศบาลตำบลหนองลาด

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนต…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่23มกราคม2566 นายจำรัส ไพศาล นายยกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ/บุคลากรเทศบาลตำบลหนองลาด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระครูมงคลวรานุยุต อดีตเจ้าอาวาส วัดธรรมาภิรตาราม บ้านดอนยาวใหญ่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที อปพร. ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี ทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า(พระภิกษุ 5 รูป)และถวายข้าวเปลือกสมทบกองทุนสวัสดิการ อปพร.วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566. ณ อาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองลาด พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้มรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง นำเด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานจำปาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาร่วมงานกิจกรรมด้วย

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ้าค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองลาด หมู่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลหนองลาด (พ.ศ. 2566 – 2570)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองลาดนำโดย นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยกองการศึกษา ได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ชุมชน เอกชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด จำนวน 11 หมู่บ้าน

Continue Reading...