Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเปิดโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ภายใต้การบริหารงานโดย นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมงานกองช่าง/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองลาด ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมขังถนน ทำให้การสัญจรไป-มา ไม่สะดวก จึงได้ทำการขุดเจาะ วางท่อระบายน้ำที่ท่วมขังถนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

จดหมายข่าว 23 กันยายน 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาดบริการฉีดวัคซีน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหารเปิด โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองลาดและพนักงานเทศบาล เปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปาทอง ต.หนองลาด อ.วาริชภูม จ.สกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองลาดและเลขานุการนายก พนักงานเทศบาล เปิดโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น และเต้นแอโรบิค ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำปาทอง ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาดจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและสาธารณภัย ในสถานศึกษา ประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะเวลาลงทะเบียน 5 ก.ย. 2565 – 19 ต.ค. 2565ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ

  ลงทะเบียนบัตรสวัสด…

Continue Reading...