Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. วิสาหกิจชุมชนสายรุ้งนาวาทอง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ,ท่านปลัดเทศ, พนักงาน ตอนรับคณะดูงานจาก DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาเยี่ยมชม พร้อมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความรู้ แนะนำตลาดการจำหน่ายสินค้า พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชมสายรุ้งนาวาทอง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาดและพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองลาด ขอขอบพระคุณ นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นากเทศมนตรีเมืองบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ขอบคุณเทศบาลเมืองบางกร่าง เป็นอย่างสูง ในการสนับสนุนและส่งมอบรถดับเพลิง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน และเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ในเขตพื้นที่ตำบลหนองลาดและพื้นที่ข้างเคียง ขอบพระคุณ รองฯจิราภรณ์ พรหมวิชัย ผู้ประสานงานสำคัญในการติดต่อประสานงานในการขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงในครั้งนี้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองลาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ

 

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายจำรัส ไพศาล นายก-เทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ดำเนินการกิจกรรม “โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567″ณ บริเวณ หน้าอาคารสำนักงาน(หลังเก่า)เทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่องรายงานผลการจัดการเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)” พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2567

  

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ ๓ ไปห้วยหิน ลาด ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบากไป โนนม่วงเฒ่า หมู่ที่ ๘ ตำบล หนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาล ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เทศบาลตำบลหนองลาด ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Continue Reading...