Posted in การให้บริการ

แบบรายงานหน่วยงานจัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

1    

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอ…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป

สรุปร้อยละข้อเรื่องร้องรี…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

E-Service

Continue Reading...