Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาด โดยสภาเทศบาลตำบลหนองลาด ได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่1) ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาดครั้งแรก โดยมีนายบรรลือ สัมฤทธิ์ จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานสภาในการประชุมครั้งแรก พร้อมด้วยนางจินตนาพร วงศ์สีลา ท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ และ นางธนวรรณ วันสา ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งแรกนี้ได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนอ…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

Continue Reading...