Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เข้าร่วมประชุม คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค อำเภอวาริชภูมิ (คปภ.อำเภอวาริชภูมิ) วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ ชั้น2

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาลนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาดพร้อมคณะผู้บริหาร/ประธานสภาฯและพนักงานเทศบาลตำบลหนองลาดร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ป่าชุมชนวัดสว่างเชิงดอย บ้านทุ่งเชือก

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีภูไทรำลึก 6เมษายน 2565 นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ขอขอบพระคุณ หน่วยงานทุกส่วน ทุกฝ่าย และทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมประเพณีงาน”ภูไทรำลึก ” ตั้งแต่วันที่4-6เม.ย.2565

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ตามโครงการกฎกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน. จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิสุทธิ์ เงินพรัก เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาดเป็นประธานเปิด โครงการ การจัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองลาด พร้อมกับอ่านสารจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันอปพร.แห่งชาติ

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายดุสิต วงศ์ชู รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ร่วมต้อนรับนายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ มอบของเยี่ยมและ เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองลาด ตามนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน7 ราย

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 ประจำปี2565 28กุมภาพันธ์ 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

21ก.พ.2565 นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบเงินให้กับผู้พิการหรือทุพลภาพ ตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมประจำปี พ.ศ.2559

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ส.จ.สมบูรณ์ รัชชปัญญา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทต.หนองลาด สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปา

Continue Reading...