Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เป็นประธานประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2566 เพื่อกำหนดและทบทวนมาตรการภายในเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานภายในเทศบาลตำบลหนองลาด

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนต…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่23มกราคม2566 นายจำรัส ไพศาล นายยกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ/บุคลากรเทศบาลตำบลหนองลาด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระครูมงคลวรานุยุต อดีตเจ้าอาวาส วัดธรรมาภิรตาราม บ้านดอนยาวใหญ่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที อปพร. ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี ทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า(พระภิกษุ 5 รูป)และถวายข้าวเปลือกสมทบกองทุนสวัสดิการ อปพร.วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566. ณ อาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง นำเด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานจำปาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาร่วมงานกิจกรรมด้วย

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ้าค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองลาด หมู่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองลาดนำโดย นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยกองการศึกษา ได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ชุมชน เอกชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด จำนวน 11 หมู่บ้าน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาด นายดุสิด วงศ์ชู รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาดและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วม ทางกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข”

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ร่วมสักการะวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆ จะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปิยมหาราชของทุกๆปี ณ ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด พัฒนาบริเวณรอบๆหนองโสน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ประธานเปิดการประชุม เพื่อปรึกษา หารือ เรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ หนองโสน

Continue Reading...