Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายชอบ รามศรี บ้านเลขที่ 168 หมู่ 9 ซึ่งเป็นสมาชิกในงานโครงการธนาคารขยะชุมชุน ตำบลหนองลาด และได้มอบเงินจำนวน 15,500 บาท

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาด ภายใต้การบริหารงานของ นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ได้สั่งการบริการพี่น้องประชาชนตำบลหนองลาด ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมถนนโซนดอนยาว

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลหนองลาด ภายใต้การบริหารงานของ นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ได้สั่งการบริการพี่น้องประชาชนตำบลหนองลาด ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมถนนโซนจำปา

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาด โดยสภาเทศบาลตำบลหนองลาด ได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่1) ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาด ได้อำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียนจองวัดซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ทั้ง 2 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

การแถลงนโยบายของ นายจำรัส ไพศาล ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด 13 พ.ค.2564

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาดครั้งแรก โดยมีนายบรรลือ สัมฤทธิ์ จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานสภาในการประชุมครั้งแรก พร้อมด้วยนางจินตนาพร วงศ์สีลา ท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ และ นางธนวรรณ วันสา ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งแรกนี้ได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนอ…

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 งานพัฒนารายได้ จะมีหนังสือแจ้งแบบประเมินภาษีและจำนวนเงินที่จะต้องชำระภาษี โดยจะส่งไปยังบ้านตามที่ผู้เสียภาษีได้แจ้งไว้ และให้ผู้ที่ได้รับหนังสือ ติดต่อชำระเงินตามแบบที่ส่งไปยังบ้านของท่าน ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองลาด

      &nbs…

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยมีระยะเวลาการยื่นเอกสาร ดังนี้ – ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (21 – 27 มีนาคม 2564) และ – ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564)

Continue Reading...