Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ลดการเผาช่วยลดมลพิษช่วยดูแลสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยกันกับเราเทศบาลตำบลหนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนังงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสวัสดิการชุมชน สท.ทุกท่าน ให้ความอนุเคราะห์ ออกมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในทุกหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาทของโรคโควิด-19 (COVID-19)

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ ปี2565 เทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การออกรับชื้อขยะประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาด ได้ออกดำเนินการ ติดตั้งระบบน้ำประปา ติดหลอดไฟฟ้าให้ส่องสว่างให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บ้านขาว ม.4 เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การออกรับชื้อขยะประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...