Posted in News

การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in News

รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕)

Continue Reading...
Posted in News

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ้าค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองลาด หมู่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เพื่อพิจารณา 1.ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566(วาระที่2 วาระรับหลักการและวาระที่ 3 วาระลงมติให้ความเห็นชอบ) 2.การโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรี ตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ฌาปนกิจศพสมาชิกโครงการธนาคารขยะ นายเก่ง แสนสุราช และได้มอบเงินกองทุนธนาคารขยะชุมชน

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ คาราวานพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายดุสิต วงศ์ชู รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองลาด เพื่อพิจารณา โครงการที่เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองลาด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองลาด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

Continue Reading...