มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลหนองลาด

นายยงยุทธ คุณธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยนางธนวรรณ วันสา ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2563 จำนวน 16 ราย

Share: