สำรอง

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

มาตรการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ แก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลหนองลาด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน

การสรรหาพนักงานจ้าง

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร-ปี61-63

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ การเลื่อนขั้นเงินเดือน

การสอบสวนและลงโทษทางวินัย

การให้ออกจากราชการ

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การสรรหาพนักงานจ้าง ปี 2563

admin

Share: