เทศบาลตำบลหนองลาด นายดุสิด วงศ์ชู รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองลาด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง/สำนักปลัด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม

Share: