กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ การรับลงทะเบียนคนพิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 – 2567

ttuu2
Share: