นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาดผู้อำนวยการศูนย์ (อปพร) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทุกวันที่ 22 มีนาคม เทศบาลตำบลหนองลาด จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566 เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. รวมถึงรวมพลังเหล่าสมาชิก อปพร. ตำบลหนองลาด เพื่อแสดงถึงความพร้อมของ อปพร. ในการทำหน้าที่เป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด

โดยมีนายธานี พรหมพินิจ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการกล่าวรายงานการจัดงาน และนายจำรัส ไพศาล ประธานศูนย์อปพร.ตำบลหนองลาด ประธานเปิดกล่าวเปิดงานฯ พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร.กลาง เนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566 และนายประเพียน มีแวว ประธาน อปพร.ตำบลหนองลาด นำกล่าวคำปฏิญาณตน ในการจัดกิจกรรมในวันนี้มีพิธีชุมนุมและสวนสนามของสมาชิก อปพร. และภาคีเครือข่ายด้านสาธารณภัย การมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนกิจการ อปพร.ของศูนย์ อปพร. ตำบลหนองลาด การมอบเกียรติบัตรให้กับ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2566 รวมถึงการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ การฝึกซ้อแนอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของ อปพร. ตำบลหนองลาดและแพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างยั่งยืง

ประวัติความเป็นมา

อปพร. เป็นอาสาสมัครที่เกิดขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 มาตรา 26 ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งหน่วย อปพร. ขึ้นทุกอำเภอ ทุกตำบลในพื้นที่ เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนภาคราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำนาจหน้าที่ของอปพร.

1.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบณ์ภัยในพื้นที่

3.รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

4.สงเคราะห์ผู้ประสบภัย.

 

Share: