ปิดบริการสนามหญ้าเทียมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่3สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปเพื่ิอป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรน่า-19 เทศบาลตำบลหนองลาด

Share: