กองสวัสดิการชุมชน สท.ทุกท่าน ให้ความอนุเคราะห์ ออกมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในทุกหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาทของโรคโควิด-19 (COVID-19)

Share:

Author: admin nonglad