ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองลาดนำโดย นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยกองการศึกษา ได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ชุมชน เอกชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด จำนวน 11 หมู่บ้าน

Share: