วันที่ 30 มกราคม 2566 นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เป็นประธานประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2566 เพื่อกำหนดและทบทวนมาตรการภายในเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานภายในเทศบาลตำบลหนองลาด

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เป็นประธานประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2566 เพื่อกำหนดและทบทวนมาตรการภายในเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานภายในเทศบาลตำบลหนองลาด

1.นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการกำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

2.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

3.มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

4.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

5.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

6.นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายและมาตรการต่างๆให้เป็นปัจจุบัน ผู้บริหารได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป

admin nonglad

Share: