ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด / ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
Share: