รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางอำเภอวาริชภูมิรายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 โดยกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทั่วถึง ทันต่อสถานการณ์

CitizenKnowledge37-2564
admin nonglad

Share: