นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ตามโครงการกฎกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน. จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565

Share: