เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบากไป โนนม่วงเฒ่า หมู่ที่ ๘ ตำบล หนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาล ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เทศบาลตำบลหนองลาด ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๗

document (1)
document (2)
admin nonglad

Share: