การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 งานพัฒนารายได้ จะมีหนังสือแจ้งแบบประเมินภาษีและจำนวนเงินที่จะต้องชำระภาษี โดยจะส่งไปยังบ้านตามที่ผู้เสียภาษีได้แจ้งไว้ และให้ผู้ที่ได้รับหนังสือ ติดต่อชำระเงินตามแบบที่ส่งไปยังบ้านของท่าน ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองลาด

 

 

 

 

 

 

Share:

Author: admin nonglad