การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยสามัญสมัยที่2/2564(ครั้งที่1) ประจำปี2564 วันที่27กรกฎาคม2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่าย/กอง/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองลาด

admin nonglad

Share: