เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและค่าตอบแทนพนักงานจ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

a1
admin nonglad

Share: