การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยสามัญ สมัยแรก1/2567 ประจำปี2567 วันที่27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา09.00น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เพื่อให้สภาฯทราบและพิจารณา เรื่องดังต่อไปนี้ 1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 2.รายงานผลการดำเนินงานและสถานการณ์การคลังปีงบ67 3.กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 4.ร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนฯ 5.โอนสินทรัพย์โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่1.

admin nonglad

Share: